FirstGov.govからUSA.govへ

米国の連邦政府機関のポータルサイト“FirstGov.gov”が、2007年1月から“USA.gov”に名称変更しました。同時に、同サイトのスペイン語版“espanol.gov”も、“GobiernoUSA.gov”に名称変更しました。

FirstGov.gov is Now USA.gov
http://www.usa.gov/About/New-Name.shtml

USA.gov
http://www.usa.gov/
GobiernoUSA.gov
http://www.usa.gov/gobiernousa/