SPARC Japan セミナー「IFを越えて- さらなる研究評価の在り方を考える」

国立情報学研究所(NII)の国際学術情報流通基盤整備事業(SPARC Japan)が、11月25日に、第6回SPARC Japanセミナー2008「IFを越えて- さらなる研究評価の在り方を考える」を開催します。

第6回 SPARC Japan セミナー2008
「IFを越えて- さらなる研究評価の在り方を考える」
http://www.nii.ac.jp/sparc/event/2008/20081125.html