SPARC Japanセミナー「研究成果発表の手段としての学術誌の将来」の資料が公開

SPARC Japanが2008年4月22日に開催したセミナー「研究成果発表の手段としての学術誌の将来」の資料を公開しています。

国際学術情報流通基盤整備事業 │ イベント情報 │ 2008第1回「研究成果発表の手段としての学術誌の将来」
http://www.nii.ac.jp/sparc/event/2008/20080422.html